4.5/5

Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

a. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het inschrijfformulier, ingevuld en verstuurd via de website. Het geaccordeerde inschrijfformulier impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
b. Voor leerlingen onder de 18 jaar dient de ouder/wettelijke vertegenwoordiger te accorderen.
c. Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het volledige lesgeld te betalen.
d. NL Dance heeft ten alle tijden het recht een lidmaatschap stop te zetten.

Betaling

a. Betaling van de verschuldigde contributie is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. De machtiging dient verstrekt te worden bij het inschrijfformulier. Derhalve is ieder lid gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening waarvan NL Dance gemachtigd is te incasseren.
b. Het lesgeld wordt per blok geïncasseerd. Het lesgeld wordt aan elk begin van het blok geïncasseerd (1 sept.,1 jan.,1 apr.). Indien een leerling later in het blok start zal een evenredig deel van het lesgeld worden geïncasseerd.
c. Inschrijving kost eenmalig €15,- en zal bij de eerste incassering worden meegenomen.

Uitschrijving

a. Opzegging kan alleen per e-mail naar info@nldance.nl. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Aansprakelijkheid

a. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te raadplegen.
b. Iedere aansprakelijkheid van NL Dance voor schade, als gevolg van letsel van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van NL Dance.
c. Iedere aansprakelijkheid van NL Dance voor schade aan zaken van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van NL Dance.

Restitutie

a. In geval van verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

Verhindering

a. Indien een leerling verhinderd is, dient NL Dance hiervan op de hoogte gesteld te worden via de website.

Privacy

a. Er kunnen foto’s van de lessen en voorstellingen gemaakt worden die bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden geplaatst kunnen worden in de krant, website en reclame van de dansschool. Als u hiertegen bezwaren heeft laat ons dit dan bij inschrijving weten.

NL Dance behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen aanpassen.